دستگاه های بازی

Dirty-Driving

یک رقابت تیمی است که شرکت کنندگان در میدان مسابقه باهم رقابت می کنند بعد از کشیدن کارت روی ریدر دستگاه برای شروع بازی پدال گاز را فشار دهید. ۱۰ ثا نیه زمان دارید تا یکی از زمین ها انتخاب…

مشاهده بیشتر